“Превенция на риска и подобряване на устойчивостта при внезапни (поройни) наводнения в Средиземноморски район с помощта на Интегриран Модел за Управление с участието на заинтересованите страни, съчетаващ решения за превенция, адаптиране и смекчаване на последиците” – LocAll4Flood
Интензивните валежи са съществена част от средиземноморския климат. Понякога тези явления водят до внезапни (поройни) наводнения, причиняващи материални или човешки щети. Поставяйки си за цел да намали риска от внезапни наводнения, проектът LOCALL4FLOOD предлага Интегриран модел на управление с участие на заинтересованите страни, съчетаващ действия за превенция, адаптиране и смекчаване, които ще бъдат тествани в малки водосборни басейни, особено уязвими при внезапни наводнения. За да бъде осигурен широк обхват от чувствителни зони, в рамките на проекта са избрани 9 пилотни зони от Гърция, Италия, България, Малта, Каталуния и Балеарските острови, които обхващат 4 вида топографски райони (градски, селски, крайбрежни, индустриални). Проектът дава приоритет на подхода „отдолу-нагоре“ и предвижда репликиране на този модел в целия Средиземноморски басейн.
Официална страница на проекта: https://locall4flood.interreg-euro-med.eu 
Последвайте LocAll4Flood в социалните мрежи:    
   
(Септември 2018 - Август 2024)
 
Възстановяване на екосистемите чрез природо-съобразни решения за намаляване на хидро-метеорологичния риск, Програма Хоризонт 2020, проект GA-776866-RECONECT

Проектът RECONECT има за цел да подобри Eвропейската референтна рамка за природо-съобразни / екосистемни решения (Nature Based Solutions) за намаляване на хидрометеорологичния риск чрез демонстриране, доказване на предимствата, и практическо внедряване на едромащабни екосистемни решения в районите извън големите населени места.

В ерата на повишен кумулативен натиск, на който са подложени природните ресурси на Европа, RECONECT ще допринесе за изграждането на нова култура на съвместно „планиране на земеползването“. Това свързва намаляването на хидрометеорологичния риск с целите на местното и регионалното развитие в устойчива и финансово жизнеспособна форма.

Посредством мрежа от внимателно подбрани Демонстратори и Последователи, които покриват широк и разнообразен спектър от местни условия, географски характеристики, институционални/управленски структури и социални/културни условия се цели успешното подобряване на NBS в Европа и в международен план.

За постигането на тези амбициозни цели консорциумът на прокета RECONECT обединява усилията на 35 партньорски организации от ЕС и други страни, включващи изследователски институти, индустриални партньори (МСП и големи консултантски организации), държави агенции регионални и местни администрации, които са посветени на постигането на целите на проекта. Координатор на проекта е Институт за водите  - IHE Delft Institute for Water Education, Холандия, д-р Зоран Войнович. За АЧД е голяма чест и отговорност да бъде част от този внушителен екип от професионалисти.

За повече информация посетете страницата на проекта: http://www.reconect.eu/

Намерете RECONECT в социалните мрежи:

 

twitter.com/H2020RECONECT

 

facebook.com/Reconect-Project-257277644820450/

 

LinkedIn group

Свали брошура на проекта  

 

 
(Май  2020 – Май 2022)

НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В МОНИТОРИНГА И МОДЕЛИРАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ОЦЕНКА НА РИБНИ И НЕРИБНИ РЕСУРСИ

Прокетът TIMMOD обединява усилията на шест партньорски организации от пет държави (България, Румъния, Гърция, Молдова и Грузия) в един мултидисциплинарен консорциум - TIMMOD мрежа за иновации – споделящ общото разбиране, че Технологичното развитие е ключът към „подобряване на съвместния мониторинг на околната среда“.

Проектът е насочен към подобряване на мониторинга и моделирането на запасите от рибни и нерибни ресурси в Черно море чрез внедряването на технологични иновации. Насърчаването на иновациите има за цел да използва нови инструменти, подходи и технологии за подпомагане прилагането на политиките и програмите на ЕС.

Общата цел на проекта е да подобри качеството и достъпността на данните, сътрудничеството в обмена на данни, оценката и мониторинга на биоразнообразието и в частност на рибни и нерибни ресурси в Черно море- съобразно Рамковата директива за морска стратегия на ЕС (РДМС), Рамка за събиране на данни за рибни ресурси (DCF), Стратегия Син растеж, Черноморска конвенция за опазване на околната среда (Букурещката конвенция) и други Европейски и регионални политики и конвенции.

 

Резюме на проекта може да свалите тук.

За повече информация, новини и събития посетете уеб страницата на прокета TIMMOD website..

 
 
GREEN DANUBE
(януари 2017 г. - юни 2019 г.)

 

Интегрирани транснационални политики и практически решения за природо-съобразен вътрешен воден транспорт в Дунавския регион

Проектът „GREEN DANUBE” е насочен към сериозни предизвикателства пред транспортната система на река Дунав и предлага практически решения, които да бъдат използвани в последващата стратегия за намаляване на емисиите и по-нататъшното развитие на по-безопасен и нискоемисионен вътрешен воден транспорт (ВВТ), както и за прилагане на иновативни екологични технологии. Проектът ще се съсредоточи върху намаляването на емисиите от ВВТ, по-специално в екологично чувствителни зони като делтата на река Дунав. Проектът има за цел да допринесе за по-добре интегрирани политики и практически решения за по-нататъшно развитие на вътрешния воден транспорт, като същевременно ограничи отрицателното му въздействие върху дунавската екосистема. Проектът " GREEN DANUBE " е съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП) по Транснационалната програма Дунав 2014-2020, и ще продължи 30 месеца (януари 2017 г. - юни 2019 г.). Проектът се осъществява от транснационален консорциум от 10 организации - бенефициенти, и 6 асоциирани стратегически партньори (публични власти, международни организации, речни комисии, консултантски компании) от 7 европейски страни (Германия, Австрия, Унгария, Сърбия, Хърватия, България). Проектът има общ бюджет от 1.586.244 евро, от които приносът на ЕФРР възлиза на 1.267.897,40 евро и частта по ИПП е 80.410 евро.

Резюме на проекта в PDF формат можете да свалите тук.

За да прочетете Бюлетините следвайте този линк.

За повече информация посетете страницата на проекта: www.interreg-danube.eu/green-danube.

 

(Септември 2018 - Септември 2022)

 

WECANet: Общо-Европейска Мрежа за Морски Възобновяеми Енергии

Програма COST на ЕС за сътрудничество в науката и технологиите, Проект: CA17105

Натискът от изменението на климата и нарастващото търсене на енергия повишиха интереса към морските възобновяеми енергийни ресурси, като например енергията от морските вълни, която може да бъде уловена чрез масиви от енергийни преобразуватели (WEC). Индустрията за вълнова енергия понастоящем се намира в повратен момент в своето развитие, изправена пред редица предизвикателства, които изискват научните изследвания да се пре-фокусират върху технико-икономическите показатели, с отчитане на пълните разходи за целия жизнен цикъл на съответната технология. Настоящият етап на развитие изисква разработването на WEC-преобразуватели, подходящи за пазарни ниши, защото в Европа съществуват несъответствия по отношение както на ресурсите от вълнова енергиятака и на нивото на енергийните компании, на националните програми и инвестиции за тази цел. В резултат на това в Европа има водещи и изоставащи страни в технологиите за вълнова енергия.

Създаването на първата общо-европейска мрежа залагаща на интердисциплинарен подход за използване енергията на морските вълни ще допринесе за внедряването на широкомащабни масиви от WEC-преобразуватели чрез преодоляване на настоящите затруднения. Дейността на WECANet е насочена към обединяване на съвместните усилия, като осигурява силна мрежова платформа, която създава пространство за диалог между всички заинтересовани страни в областта на вълновата енергия. Основната цел на WECANet е да постигне равни възможности за научни изследвания, сътрудничество и финансиране за всички изследователи и професионалисти, независимо от тяхната възраст, пол и местоположение.

За повече информация посетете страницата на проекта: https://www.wecanet.eu

Намерете WECANet  в социалните мрежи:

 

twitter.com/wecanet

   
   
 

 

CEAFLOOD
(Декември 2016 - Януари 2019)

 

 

CEAFLOOD е проект за двустранно сътрудничество в областта на научните изследвания, финансиран от Фонда за научни изследвания на България и Министерство на науката и технологиите на Китайската народна република. Партньор от страна на Китай е Институтът за хидравлични изследвания Нанкинг (NHRI), a българските партньори са Центъра по хидро- и аеродинамика към ИМСТ-БАН, и Асоциацията за изследвания и развитие на Черноморското крайбрежие и  Дунав (АЧД).

Проектът цели да продължи предишните съвместни усилия на китайски и български изследователи в придобиването на нови знания и в разработването на усъвършенствани инструменти за моделиране, прогнозиране и оценка на риска от наводнения в урбанизирани крайбрежни и естуарни зони.

За повече информация посетете страницата на проекта: www.ceaflood.org

 
 

EnviCOP
(май 2012 – май 2015 г.)

 

 

Природосъобразна защита на бреговете в условията на промяната на климата

Проектът е финансиран от 7-ма Рамкова Програма на ЕС, подпрограма"Хора", направление за научни изследвания „Мари Кюри”: FP7-PEOPLE- 2011-IRSES.

Партньори по проекта:• II-ри Университет Неапол, Италия; • Политехника Delle Marche, Италия; • Политехническия Университет на Милано, Италия; • Университета в Порто, Португалия; • Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав, България; • Океанографски институт SCRIPPS, САЩ; • Университет Вале до Итажай, Бразилия.

Основни цели: да укрепи партньорствoто между посочените по-горе организации, най-вече чрез научно-технически обмен, като се фокусира на изследователски дейности базирани на съвременни цифрови и физически модели за прогнозиране на краткосрочни и дългосрочни явления свързани със защита на морските брегове в условията на климатичната промяна: да осъществи по-задълбочено изследване на процесите, нови знания, подобряване на цифрови модели и методи за физическо моделиране за приложение на нови и подобрени екологични съоръжения за защита на бреговете; да подпомага хората, които вземат решения за аварийно планиране и координацията на дейностите по предотвратяване на ерозията и управление на риска при наводнения от повърхностни води и екстремално вълнение с цел подобряване управлението на инвестиции от публично финансиране за защита на бреговете; да подпомогне крайбрежните общности да се адаптират към климатичните промени.

За повече информация натиснете тук (www.envicop.eu)

 

REPAIR
(Август 2013 - май 2015 г.)

 

 

 

Регионално сътрудничество за опазване околната среда от селскостопански замърсители в реките от Черноморския басейн

Проект REPAIR: е финансиран от Черноморската оперативна програма за трансгранично сътрудничество, проект № 2.2.1.73799.317_MIS-ETC 1638.

Основни цели: насърчаване на трансграничното сътрудничество за мониторинг и опазване околната среда на Черноморското крайбрежие и речните басейни от земеделски замърсители; усъвършенстване на съвместния опит и експертиза за разработване на програми за действие за опазване околната среда на речните басейни, в рамките на европейското изследователско пространство; укрепване на мрежата от данни, насърчаване на съвместното използване на съгласувани инструменти, методи и дейности в областта на опазването на околната среда в крайбрежните зони в Черноморския регион.

Партньори по проекта:Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие (България) е партньор по проекта, заедно с други 5 организации – партньори от Грузия, Румъния, Молдова и Турция. Координатор на проекта: ABC Consulting, Грузия

Крайни бенефициенти на резултатите от проекта са хората от крайбрежните общности, местните власти, органите на околната среда, туристически фирми и комплекси, риболовната промишленост и други.

За повече информация, моля натиснете тук (www.blacksea-repair.org)/

 

Sim.COAST
(Април 2010 – Април 2014 г.)

 

Методи за числено моделиране с приложение за защитата на морските брегове от наводнения и ерозия е финансиран от 7-ма Рамкова Програма на ЕС, FP7-PEOPLE-2009-IRSES, Дофовор # 210085/2010

Партньори по проекта: АЧД е една от 3-те организации - от ЕС, заедно с Института по хидравлика към Технически университет Хамбург-Харбург (координатор на проекта), и Катедрата по строително инженерство към Трети Университет Рим, Италия, които се обединиха в консорциум по проекта Sim.Coast. Консорциума си сътрудничи с два водещи изследователски института от Китай: Хидравлична лаборатория към Университет ХоХай, и Нанкински институт за хидравлични изследвания.

Основни цели: Да осигури нови знания и методи, да разработи нови и усъвършенствани числени модели, които са в състояние да предвидят краткосрочни и дългосрочни явления пряко свързани със защитата на морските брегове от наводнения и ерозия в условията на глобалната промяна на климата. Като краен резултат проекта цели да спомогне за въвеждането на нови и подобряването на съществуващи съоръжения за защита на морските брегове.

За повече подробности натиснете тук (http://cordis.europa.eu/result/rcn/150030_en.html)

 

COASTLAB 2014
(Септември/Октомври, 2014 г.)

 

 

Природосъобразна защита на бреговете в условията на промяната на климата

Петата международна конференция COASTLAB 2014 се проведе във Варна, България, от 29 септември до 2 октомври 2014 г, организирана от Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав, под егидата на международната Асоциация за Худрaвличми и екологични изследвания и инженеринг (IAHR) www.iahr.org, с прякото съдействие на Комисията по морска и брегова хидравлика към IAHR. Coastlab14 продължи успешната традиция, след Порто (2006), Бари (2008), Барселона (2010) и Гент (2012), да осигури форум за обсъждане на последните разработки вобластта на физическо моделиране с приложение в брегозащитното и пристанищно инженерство.

В Техническата програма бяха включени 4 основни лекции и 80 (устни и постерни) презентации на доклади в 16-технически сесии, представени и обсъдени от 120 участници от 24 страни.

Всички публикации са приети след процес на рецензиране въз основа на техния пълен текст. Пленарните лекции и представените доклади са отпечатани в 2 тома на сборника с трудове на конференцията: ISBN: 978-619-90271-1-0.

Изтегляне на съдържанието на трудовете на конференцията:тук

Повече информация: тук (www.coastlab14.com)

 

REGIOCLIMA
(Програма INTERREG IVC, 2009-2012)

 

АЧД работи в сътрудничество с българския партньор по проекта - Регионалната агенция за предприемачество и иновации, Варна (РАПИВ) - в рамките на многонационален консорциум за проекта INTERREG IVC REGIOCLIMA. Целта на проекта бе да се засили сътрудничеството между определени региони на ЕС за избягване на риска и усвояване на евентуални ползи от изменението на климата.

Дейностите на проекта бяха насочени към обосновка на необходимостта от адаптиране към изменението на климата; подкрепа на широк обществен дебат за стратегиите за адаптиране разработени от Европейската Комисия; съвместна работа за повишаване на капацитета на участващите регионални власти и институции, с цел адаптиране към изменението на климата.

За повече информация относно резултатите от проекта натиснете тук